Sverige och, i vårt fall, Sollefteå står i sommarblom och solen lyser och skänker värme.
Denna sommar blir en tid som vi kommer att minnas långt framöver p g av Coronan med allt vad det innebär. Både midsommar och övriga sommarveckor kommer vi inte kunna umgås som vi normalt gör.


Därför vill vi skicka en varm sommarhälsning till alla våra medlemsföreningar. Tillsammans hjälps vi åt att klara av denna tid. Telefon, mobil och dator är underbara hjälpmedel som kan användas på flera olika sätt för kontakt.


Ha en fin sommar och låt oss alla göra det bästa möjliga av rådande situation.

Funktionsrätt Sollefteå

Handikappföreningarna i Sollefteå

Individens rättigheter i olika samhällssituationer.

Kansliet är stängt för besökt tills vidare, vi nås via telefon och mail som vanligt.

Handikappförbunden bytte namn den 18 maj 2017 till Funktionsrätt Sverige.

HSO Västernorrland bytte namn i september 2018 till Funktionsrätt Västernorrland.


HSO Sollefteå bytte namn i juni 2019 till Funktionsrätt Sollefteå

HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan) har funnits i Sollefteå kommun sedan 1977. 

Idag är 13 föreningar anslutna till Funktionsrätt Sollefteå (f.d. HSO i Sollefteå).Se förteckning här. Vem som helst är välkommen som medlem i en handikappförening. Det är inget krav att man har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning. Det innebär att i medlemsföreningarna finns både personer med ett handikapp/sjukdom, familjemedlemmar samt personer som vill vara med som stödmedlemmar. 


Funktionsrätt Sollefteå och medlemsföreningarna stödjer varandra i specifika frågor. FRS (Funktionsrätt Sollefteå)  religiöst och partipolitiskt obundet och strävar mot full delaktighet och ett jämlikt samhälle för alla, oavsett funktionsnedsättning eller ej.

I föreningarna drivs studiecirklar i aktuella ämnen och många föreningar har träffar varje vecka eller månad. Dessutom ordnas ofta utflykter och resor till olika platser både inom och utom kommunen. Till en del föreläsningar som föreningarna ordnar, inbjuds även allmänheten.

Vi har representanter i Kommunala Funktionsrättsrådet (KFR) och Trafiksäkerhetsrådet (kommunen). I dessa forum har vi möjlighet att påverka, lyfta fram olika frågor och synpunkter från föreningarna utifrån ett handikapperspektiv.

Kontakta oss

Begreppet funktionsrätt

När Handikappförbunden bytte namn till Funktionsrätt Sverige innebar det också att vi introducerade det nya begreppet funktionsrätt. 


Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter. De förtydligas i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.


Denna rätt ryms inom det nya begreppet funktionsrätt, en person med funktionsnedsättnings rätt till självbestämmande och full delaktighet.


Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder, som de definieras av Socialstyrelsen.


Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en person.


Funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.


Funktionsrätt ger en tredje, tillkommande dimension. Det handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle.


Begreppet innefattar rätten att kunna fungera i olika situationer, oavsett funktionsnedsättning och oavsett vilka hinder som finns inom olika samhällsområden. Vi har alla rätt till en fungerande vård, en fungerande skola, ett fungerande arbetsliv och så vidare.


Begreppet kan användas både i dagligt tal, relaterat till en enskild vardaglig situation, men också i ett politiskt sammanhang för att beskriva den gemensamma rätten för olika grupper.